O projektu

Projekt „Výzkumné a výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních poznatků z podnikatelské praxe do akademické sféry“ je řešen v rámci programu Erasmus+ pro vytváření mezinárodních strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podniků a dalších institucí za účelem zvyšování kvality výuky, spolupráce s praxí a podpory a rozvoje inovací. Projekt usiluje o vytvoření podmínek pro výzkum současných přístupů k podnikání ve firmách a pro změnu obsahu i metod výuky podnikání směrem k větší participaci studentů a k větší spolupráci s podniky.

Projekt se zaměřuje na dvě formy případových studií – výzkumné a výukové. Obě formy případových studií mají velké uplatnění v akademickém prostředí, kde umožňují propojení akademických pracovníků s reálným světem podnikání a přenos poznatků z praxe do výzkumu a výuky.

Hlavními cíli projektu jsou:

  1. rozvoj poznání o formách a způsobech podnikatelského rozhodování, podnikatelských příležitostí a podnikatelského procesu ve vybraných zemích se zaměřením na uplatnění
  2. efektuační/kauzální logiky;
  3. rozvoj kompetencí výzkumných pracovníků v oblasti tvorby výzkumných případových studií;
  4. rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti tvorby a výuky případových studií;
  5. vytvoření inovativních výukových materiálů – případových studií „harvardského“ typu;
  6. zapojení odborníků z praxe (aktérů případových studií) jako hostů ve výuce;
  7. propojení výzkumných a pedagogických pracovníků s praxí;
  8. sdílení zkušeností z výzkumu a výuky v rámci strategického mezinárodního partnerství;
  9. zkvalitnění výzkumné a pedagogické činnosti na zapojených vysokých školách.